Η Μέθοδος KIEPE

Η βαθιά γνώση και η προσήλωση για προϊόντα και συστήματα αποτελούν τη βάση της μεθόδου KIEPE.

Οι διαδικασίες εργασίας προβλέπουν:

  • Προκαταρκτικούς ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας
  • Επιτόπιες αυτοψίες
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση κάθε προϊόντος στο σύστημα
  • Υποστήριξη 360° στο εργοτάξιο και επί τόπου: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκατάσταση
  • Οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων συντήρησης
  • Παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Ανάθεση
  • Επισκευές και ανακατασκευές

Kiepe è sinonimo di qualità e passione